کارگاه های پیش رو

 
عنوان دوره   استاد دوره طول دوره  تاریخ برگزاری   ساعت شروع و پایان  
رويكر شناختي توانبخشی چيست آقای دکتر ابهریان - خانم دکتر خرمی ۸ساعت

3 خرداد 97

۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

LaTeX – Text Editor دکتر مهدی حبیب زاده ۸ساعت

تاریخ جدید بعد از ۱۵ فروردین ماه ۹۷ بروزرسانی می شود

۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

دیجیتال مارکتینگ

مجید مجیدی
تیم فنی گروه علمی داج

۸ساعت

تاریخ جدید بعد از ۱۵ فروردین ماه ۹۷ بروزرسانی می شود

۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

نورومارکتینگ  خانم دکتر خرمی
تیم فنی گروه علمی داج
۸ساعت

تاریخ جدید بعد از ۱۵ فروردین ماه ۹۷ بروزرسانی می شود

۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

Source Localization Dr Harald Bornfleth
دکتر آناهیتا خرمی بنارکی
۱۲ساعت

تاریخ جدید بعد از ۱۵ فروردین ماه ۹۷ بروزرسانی می شود

۱۱:۰۰ الی ۱۷:۰۰

EthoVisin XT تیم فنی گروه علمی داج ۵ساعت

تاریخ جدید بعد از ۱۵ فروردین ماه ۹۷ بروزرسانی می شود

۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰

EyeTracker دکتر آناهیتا خرمی بنارکی
تیم فنی گروه علمی داج
۵ساعت

تاریخ جدید بعد از ۱۵ فروردین ماه ۹۷ بروزرسانی می شود

۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

ثبت سیگنال های فیزیولوژیک (رفتار انسانی) تیم فنی گروه علمی داج ۷ساعت

تاریخ جدید بعد از ۱۵ فروردین ماه ۹۷ بروزرسانی می شود

۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰کارگاه برگزار شده

عنوان دوره   استاد دوره طول دوره  تاریخ برگزاری   ساعت شروع و پایان  
نورومارکتینگ دکتر آناهیتا خرمی بنارکی ۸ساعت ۱۳۹۶/۲/۸ ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

Source Localization Dr Harald Bornfleth دکتر آناهیتا خرمی بنارکی ۱۲ساعت ۱۳۹۶/۲/۲۰ ۱۳۹۶/۲/۲۱ ۱۳۹۶/۲/۲۲ ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰

EyeTracker + FaceReader دکتر آناهیتا خرمی بنارکی و گروه علمی داج ۵ساعت ۱۳۹۶/۵/۱۲ ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

 

LaTeX – Text Editor دکتر مهدی حبیب زاده  ۸ساعت

۱۳۹۶

۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

دیجیتال مارکتینگ
با استفاده از ردیاب چشمی (Eye Tracking) در UX (تجربه کاربری)
توسط اعضا علمی شرکت داج
مجید مجیدی
کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ
 ۸ ۱۳۹۶/۷/۲۰  ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰