بصیرت پنجم:

احتمال توجه نکردن به تبلیغات در بین زنان بیشتر از مردان است.

 

نتایج این تحقیق نشان دهنده­ اختلاف ملموسی بین توجه مردان و زنان به آگهی های بازرگانی است؛ به این صورت که مردان تقریبا 10 درصد بیشتر آگهی­های بازرگانی معمول را تماشا می­کنند.

 

راه کار عملی پیشنهادی 5:

مردان نسبت به تبلیغات تلویزیونی دریافت بصری بیشتری نسبت به زنان دارند، بنابراین اگر مخاطبان هدف شما مردان هستند، تبلیغات تلویزیونی می­تواند برای شما یک انتخاب عالی باشد.

 

سوال شما را پاسخ میدهیم
مشترک ایمیل شوید

نکات آموزشی، منابع دست نیافتنی و فوت های کوزه گری را از دست ندهید

Invalid email address
تجربه کنید و هر زمان نخواستید اشتراک را بهم بزنید