– ارزيابي و درمان انواع phobia (با استفاده از تکنولوژي واقعيت مجازي)

      ۱. ترس از سوسک (Katsaridaphobia)

      ۲. ترس از گربه (Ailurophobia)

      ۳. ترس از خون (hemophobia)

      ۴. ترس از هواپيما و پرواز (aviophobia)

      ۵. ترس از ارتفاع (Acrophobia)

 

– ساخت دستگاه هاي توانبخشي

۱. با استفاده کنترلي از چشم و نگاه

۲. با استفاده کنترلي از سيگنالهاي بيولوژيک مانند EEG, EMG , ECG

سوال شما را پاسخ میدهیم
مشترک ایمیل شوید

نکات آموزشی، منابع دست نیافتنی و فوت های کوزه گری را از دست ندهید

Invalid email address
تجربه کنید و هر زمان نخواستید اشتراک را بهم بزنید