– ارزيابي و درمان انواع phobia (با استفاده از تکنولوژي واقعيت مجازي)Oculus Rift 17 970 80

 

      ۱. ترس از سوسک (Katsaridaphobia)

      ۲. ترس از گربه (Ailurophobia)

      ۳. ترس از خون (hemophobia)

      ۴. ترس از هواپيما و پرواز (aviophobia)

      ۵. ترس از ارتفاع (Acrophobia)

 

– ساخت دستگاه هاي توانبخشي

 

۱. با استفاده کنترلي از چشم و نگاه

۲. با استفاده کنترلي از سيگنالهاي بيولوژيک مانند EEG, EMG , ECG

سوال شما را پاسخ میدهیم
مشترک ایمیل شوید

نکات آموزشی، منابع دست نیافتنی و فوت های کوزه گری را از دست ندهید

Invalid email address
تجربه کنید و هر زمان نخواستید اشتراک را بهم بزنید