پروژه ارزيابي و درمان فوبیا phobia (با استفاده از تکنولوژي واقعيت مجازي)

      ۱. ترس از سوسک (Katsaridaphobia)

      ۲. ترس از گربه (Ailurophobia)

      ۳. ترس از سخنرانی در جمع  (social phobia)

      ۴. ترس از هواپيما و پرواز (aviophobia)

      ۵. ترس از ارتفاع (Acrophobia)

 

پروژه ساخت دستگاه هاي توانبخشي

۱. با استفاده کنترلي از چشم و نگاه

۲. با استفاده کنترلي از سيگنالهاي بيولوژيک مانند EEG, EMG , ECG