– ارزيابي و درمان انواع phobia (با استفاده از تکنولوژي واقعيت مجازي)Oculus Rift 17 970 80

 

      ۱. ترس از سوسک (Katsaridaphobia)

      ۲. ترس از گربه (Ailurophobia)

      ۳. ترس از خون (hemophobia)

      ۴. ترس از هواپيما و پرواز (aviophobia)

      ۵. ترس از ارتفاع (Acrophobia)

 

– ساخت دستگاه هاي توانبخشي

 

۱. با استفاده کنترلي از چشم و نگاه

۲. با استفاده کنترلي از سيگنالهاي بيولوژيک مانند EEG, EMG , ECG