پروژه ارزيابي و درمان فوبیا phobia (با استفاده از تکنولوژي واقعيت مجازي)

      ۱. ترس از سوسک (Katsaridaphobia)

      ۲. ترس از گربه (Ailurophobia)

      ۳. ترس از سخنرانی در جمع  (social phobia)

      ۴. ترس از هواپيما و پرواز (aviophobia)

      ۵. ترس از ارتفاع (Acrophobia)

 

پروژه ساخت دستگاه هاي توانبخشي

۱. با استفاده کنترلي از چشم و نگاه

۲. با استفاده کنترلي از سيگنالهاي بيولوژيک مانند EEG, EMG , ECG

سوال شما را پاسخ میدهیم
مشترک ایمیل شوید

نکات آموزشی، منابع دست نیافتنی و فوت های کوزه گری را از دست ندهید

Invalid email address
تجربه کنید و هر زمان نخواستید اشتراک را بهم بزنید