کارگاه Source localization

 اهداف:

 هدف از برگزاری دوره آشنایی اولیه محققین با روشهای آنالیز سیگنال و پتانسیل وابسته به رویداد و یافتن منبع تولید و مسیر انتشار سیگنال در داخل مغز است – کاربرد تحقیقاتی این روش ها  زیاد است و کاربرد کلینیکی آن میتواند برای کمک به تشخیص های قبل از جراحی باشد. مثلا یافتن منبع صرع

 پیش نیاز:

 آشنایی متوسط با سیگنال مغزی

مدت کارگاه :
5 ساعت   
زمان و تاریخ:
 روز پنج شنبه 23 تیرماه –  ساعت 15-9
مکان برگزاری  : آنلاین

میزان سرمایه گذاری شما : 50 هزار تومان

ظرفیت کارگاه: 10 نفر حد نصاب تشکیل کارگاه

Dr. Harald Bornfleth , Besa Reseach

Dr.Anahita khorrami , MD PhD , Cognitive Neuroscientist

Bahram Yarali, MD Pediatric Neurologist, Epileptologist, Clinical Neurophysiology Fellowship, pediatric epilepsy

Asghar Ranjbar, Neurotech lab manager

Besa, Source localization webinar – HEADLINES

9-11am         Dr.Anahita khorrami , Foundations and applications of source localization In basic and clinical science of brain

11-12:30        Dr. Harald Bornfleth

Introduction to source localization

Theories and paradigm

Besa solutions for source localization

Individual MRI co-registration

Run a sample quick epilepsy source localization and co-registering individual MRI

13-14             Dr. Yarali , source localization in presurgical evaluation of pediatric epilepsy

14-15            Asghar Ranjbar : Sample project run for ERP or epilepsy source localization