انجام پرژه های

DEEP LEARNING
MACHINE LEARNING

روی دیتا های

سیگنال بیومتریک

بانکی

تصویری

و رفتاری