اگر تمایل دارید در سامانه Implicit association test  تست اجرا کنید لازم است فرم زیر را پر بفرمایید تا پروفایل شما در سامانه ایجاد گردد و برای شما ایمیل شود