شبکه ها

bionomadix

از جمله محصولات این شرکت می توان به سنسور، دستگاه های ثبت و تقویت کننده های مربوط به سیگنال های زیر اشاره کرد:

4   3  2  1
 ثبت سیگنال EMG  ثبت سیگنال ECG  ثبت سیگنال EEG  ثبت سیگنال EGG

 9  7  6  5
 ثبت ECG و Respiration به طور همزمان  wireless goniometer

 لباس هوشمند برای ثبت داده های

ECG و تنفس

 ثبت EOG wireless دوکاناله
    
13 12 11 10
 شتاب سنج Accelerometer

 ثبت

Non Invasive Cardiac

Output

(NICO)

 

 Photo

plethysmogram(PPG) ,

Electrodermal

Activity(EDA)

 ثبت Respiration

    15 14
     Dynamometer  سنسور شتاب سنج پنجه و پاشنه پا