سیستمی با امکان سنجش سنکرون با EEG , fNIRS, GSR , EMG داشته باشید.

نمونه نقشه حرارتی توجه روی وب سایت دیجی کالا

نمونه نقشه حرارتی توجه روی بیل برد بانک ملت

تجربیات تحقیقاتی با ردیاب چشمی (Eye Tracker)