ارزیابی و درمان انواعphobiavirtual reality phobias
(با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی)

۱. ترس از سوسک
۲. ترس از گربه
۳. ترس از خون
۴. ترس از هواپیما و پرواز
۵. ترس از ارتفاع
۶. ترس از اجتماع