روش درمان

براساس مواجهه بیمار با موضوع فوبیا با روش و درمان درمانگر تقریبا در کمتر از 10 جلسه بهبودی سطح بالایی را تجربه کرده ایم این روش و محتوی واقعیت مجازی زیر نظر درمانگران و روانپزشکان و روانشناسان توسعه داده شده است و تست های روایی و پایایی در حال انجام است و  امشالله بزودی چاپ خواهد شد.

ارزیابی و درمان انواع phobia 

(با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی)

Phobia assessment and therapy-exposure

۱. ترس از سوسک
۲. ترس از گربه
۳. ترس از خون
۴. ترس از هواپیما و پرواز
۵. ترس از ارتفاع
۶. ترس از اجتماع

VR phobia

phobia therapy

سوال شما را پاسخ میدهیم
مشترک ایمیل شوید

نکات آموزشی، منابع دست نیافتنی و فوت های کوزه گری را از دست ندهید

Invalid email address
تجربه کنید و هر زمان نخواستید اشتراک را بهم بزنید