روش درمان

براساس مواجهه بیمار با موضوع فوبیا با روش و درمان درمانگر تقریبا در کمتر از 10 جلسه بهبودی سطح بالایی را تجربه کرده ایم این روش و محتوی واقعیت مجازی زیر نظر درمانگران و روانپزشکان و روانشناسان توسعه داده شده است و تست های روایی و پایایی در حال انجام است و  امشالله بزودی چاپ خواهد شد.

ارزیابی و درمان انواع phobia 

(با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی)


Phobia assessment and therapy-exposure


۱. ترس از سوسک
۲. ترس از گربه
3. ترس از هواپیما و پرواز
4. ترس از ارتفاع
5. ترس از اجتماع

VR phobia

phobia therapy