نگرشهای آشکار و پنهان در مورد هوش مصنوعی


آخرین تحولات در زمینه هوش مصنوعی (AI) نگرانی های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی زیادی را به وجود آورده است. با این وجود، تأثیر فناوری های هوش مصنوعی در زندگی روزمره ما مشهود و ملموس است. این دوگانگی منجر به احساسات متفاوتی نسبت به هوش مصنوعی می‌شود:

مردم تأثیر مثبت هوش مصنوعی را می‌شناسند، اما نگرانی‌هایی را نیز نشان می‌دهند، به ویژه در مورد حریم خصوصی و امنیت خود. در این مقاله سعی شده تا بفهمیم که آیا نگرش‌های آشکار و پنهان ذهن نسبت به هوش مصنوعی همبسته هستند یا خیر. ما نگرش‌های صریح و ضمنی نسبت به هوش مصنوعی را با ترکیب یک معیار خودگزارش‌دهی و یک معیار ضمنی، یعنی آزمون ارتباط ضمنی، بررسی کردیم. ما پاسخ‌های صریح و ضمنی 829 شرکت‌کننده را تحلیل کردیم. نتایج نشان داد که در حالی که اکثر شرکت‌کنندگان صریحاً نگرش مثبتی نسبت به هوش مصنوعی ابراز می‌کنند، به نظر می‌رسد پاسخ‌های ضمنی(پنهان) آنها در جهت مخالف است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که در هر دو معیار صریح و ضمنی، زنان نگرش منفی‌تری نسبت به مردان از خود نشان می‌دهند و افرادی که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت می‌کنند، تمایل به مثبت‌اندیشی نسبت به هوش مصنوعی دارند.

منبع DOI: 10.1109/THMS.2021.3125280
 IEEE Transactions on Human-Machine Systems
PUBLISHED 2021