بار شناختی در طراحی رابط کاربری چیست

بار شناختی ریشه در روانشناسی دارد و جنبه های مختلف رفتار انسان را توضیح می دهد.

در واقع یک تلاش ذهنی و روانی است که کاربر برای پردازش استدلال اطلاعات و تصمیم گیری استفاده می‌کند. هنگامی که چیزهای جدید را یاد می گیریم ، مغز خود را برای به خاطر سپردن اطلاعات جدید تحت فشار قرار میدهیم .

اگر مقدار اطلاعات مورد نیاز برای پردازش از توانایی کاربر در پردازش آن فراتر رود ، عملکرد کلی رنجور می‌شود  یعنی بار شناختی خیلی بالاست.

چگونه بار شناختی را محدود کنیم؟

  • از نشانه های ویژوال( بصری) آشنا و ملموس استفاده کنیم
  • اطلاعات را سازمان و نظم دهی کنید
  • اقدامات غیر ضروری را در دور بیاندازید
  • خیلی چیزهای دیگر…

توضیح بیشتر 

  • با بکار گیری عناصر و المانهای آشنا شما میتوانید کل فرایند را برای کاربران اسان کنید

چون کاربران بطور بصری این عناصر را میفهمند و برای درک نتیجه انتخاب و تصمیم خود  نیازی برای تلاش ذهنی ندارند . بعنوان مثال ایکون چرخ دنده برای تنظیمات

  • اقدامات (یا دعوت به اقدام CTA) زیاد باعث بالا رفتن تلاش کاربران می‌شود. هر چه  انتخاب های اقدام کاربران کم باشد حافظه کوتاه مدت کمتر درگیر می‌شود و این بار شناختی را کم میکند. فقط اقدامات مرتبط و مهم را بخاطر این موضوع فدا نکنید که این موضوع به کاربرد پذیری آسیب میزند.

 

 

 

 

 

  • اطلاعات را طوری نظم دهید که از نظر نظم بصری قابل فهم باشد.

طراحی چینش ، طوری که اطلاعات مربوط و مناسب در اولویت قرار گرفته و قابل دسترسی و واضح باشند  راه را برای نیل به هدف کاربران هموار می‌کند.

 

  • کارهای بیشتری هم هست که انجام دهید مثلا از تسلسل بصری استفاده کنید

خاطر نشان میکنیم که اینها فقط راهنمای بهینه سازی هستند و قانون و مقررات نیستند.


ردیابی چشم

ردیابی چشم  در  UX ‌یکی از روشهای اندازه گیری بار شناختی است و از سنجه های مختلف آن بصورت ترکیبی استفاده می‌شود.

 

اطلاعات بیشتر در ردیابی چشم