عوامل مهم برای تغییرات رفتاری بر اساس علوم اعصاب


نکته اول

ذهن کار مغز است ، بعبارتی دیگر ،ذهن،  مغز عملگر ما می باشد که از طریق فرایند تشخیص الگو کار می کند.

اگر می خواهیم توجهات مخاطبین را جلب کرده و الگوهای رفتاری افراد را تغییر دهیم ، باید با انجام کاری جالب و متفاوت ، ارتباط با الگوهای ادراک شده آنها را متوقف کنیم.

 

نکته دوم

انسانها به سوی چیزهای شناخته شده، امن و مورد اعتماد گرایش دارند. اگرچه ما به چیزهای متفاوت جذب میشویم ، اما به سمت تعادل جستجوی آشنا حرکت می کنیم و به الگوهای قابل پیش بینی نه تنها در سطح بیولوژی بلکه در محیط  زیست خود نیز اعتماد می کنیم.

 

نکته سوم

قشر جلوی پیشانی مغز توانایی منحصر به فردی را در برنامه ریزی رفتار و ایجاد امکانات جدید به ما می دهد. این کار با ایجاد توانایی تخیل مزایای زندگی بهتر و پیش بینی عواقب اقدامات ما ، مانند یک شبیه ساز پی در پی واقعیتها عمل می کند.

 

نکته چهارم

ما  مطابق احساسی که داریم رفتارمی کنیم. ما از طریق احساسات خود به چیزها ارزش واهمیت می دهیم. به دلیل نوع مدارها در مغز، بیشتر از اینکه تفکر ما بر احساسات ما تأثیر بگذارد ، احساسات ما روی تفکر ما تأثیر می گذارند.