بصیرت هشتم:

موسیقی می تواند شما را متفاوت کند، موسیقی کلاسیک آره و اما موسیقی کم مایه نه!

موسیقی می­تواند در بازگرداندن و نگهداشتن توجه مخاطب به تبلیغات کارآمد باشد اما موسیقی نامناسب می­تواند باعث پس زده شدن توجه نیز بشود. مطالعه حاضر نشان داد جینگل­ها (آهنگ­هایی که به شکل سنتی در تبلیغات تلویزیونی مورد استفاده قرار می­گیرند که حاوی اشعار موزونی هستند که محصول یا برند را تبلیغ می­کند) همبستگی قابل ملاحظه­ ای (22%-) با خود­داری مخاطبان از توجه کردن به آن تبلیغ دارند. از سوی دیگر موسیقی کلاسیک با افزایش توجه به تبلیغات همراه بود. (14%+)

 

 راه کار عملی پیشنهادی 8:

موسیقی می­تواند بینندگان را درگیر کند ولی از به کاربردن جینگل ها که باعث خودداری از توجه کردن به تبلیغات می­شوند اجتناب کنید.

 

راهکارهای دیگر

ردیابی چشم