ابزارهای تحقیق

ابزار تحقیق ضمنی (ناآشکار) – Implicit Research

روشهای سنتی و صریح محدود هستند زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که پاسخهای یک آزمودنی( نفری برای تست) صادقانه یا دقیق باشد. در صورتیکه تحقیقات ضمنی  مزیت اندازه گیری عینی را ارائه می دهند.

رفتارهای واقعی (مانند خریدهای واقعی یا حرکت در یک فروشگاه فیزیکی یا آنلاین) ثبت می شود و داده ها را برای محققان فراهم می کند تا بینش های ارزشمند تری از رفتار مصرف کننده را آشکار کنند. این روشها برای اندازه گیری تبلیغات و طراحی بسته بندی در حال استاندارد شدن هستند.

عینک ردیابی چشم

ردیابی چشم به عنوان یک روش ضمنی قدرتمند در این روند کلی قرار می گیرد. پیشرفت در زمینه ردیابی چشم پوشیدنی ، انواع جدیدی از مطالعات را امکان پذیر می سازد که قبلاً به دلیل فناوری بوجود نیامده بود. اکنون ، محققان داج می توانند آزمودنی را به عینک ردیابی چشم مجهز کرده و درک کنند که چگونه فرد در هر محیط با پیام ها و کانال های مختلف ارتباط برقرار می کند.

 

ردیابی چشم