dual new standard™ stereotaxic, rat and mouse

اين دستگاه با طرحي جديد خود، امکان انجام جراحي برروي mouse و rat را به طور همزمان فراهم مي کند.

اين دستگاه شامل يک بازوي کنترل چپ دست با سه تيغه ي 100 ميکروني، آداپتور هاي جداگانه براي rat ، mouse و rat earbar دو طرفه (18 و 45 درجه)، mouse earbar سه نقطه اي و Corner clamp probe holder مي باشد. مدل Dual Arm مي تواند مدت زمان جراحي را کاهش داده و خط هاي وقت گير را کاهش دهد. استفاده از بازوي کنترل دوم مناسب است اما ضروري نيست و در کاربرد هايي مانند تزريق دوگانه، لوله گذار، تحريک همزمان و مثيت دو طرفه بکار گرفته مي شود.

lab standard stereotaxic instrument

ابزار Stereotaxic رايج، براي حدود 50 سال است که از ابزار استاندارد استفاده شده در مطالعات آزمايشگاهي بوده است. طراحي فريم U شکل آن امکان پايداري و انعطاف پذيري را فراهم مي کند همچنين پيچ هاي Friple_lead و خاص آن باعث حرکات استوار و نرم همراه با جايگيري سريع مي شود.

Classic Lab Standard شامل يک تيغه سه تايي 100 ميکروني، يک rat adapter و corner clamp probe holder مي باشد. اين دستگاه شامل مدل هاي مختلف مانند Dual , Ultra precise, Digital ويا motorized مي باشد.