بصیرت دوم

توجه به تبلیغات از ابتدای بازه مخصوص تبلیغ­های بازرگانی تا انتهای آن سیر نزولی دارد

جایابی تبلیغ در بازه تبلیغات بازرگانی موضوعی با اهمیت است.

نتایج این مطالعه نشان داده که توجه به تبلیغات بازرگانی در طول بلوک آگهی به طور مستمر کاهش می­یابد. تفاوت بین موقعیت اول و موقعیت نهم در بلوک آگهی، 30% نوسان در توجه بصری است.

 

راه کار عملی پیشنهادی 2:

خرید فضای آگهی در ابتدای بازه پیام­های بازرگانی در عملکرد تبلیغات از نظر جلب توجه تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. از آن جایی که توجه مخاطبان سیال است نام تجاری باید تا جایی که ممکن است بر روی صفحه نمایش داده شود.

سوال شما را پاسخ میدهیم
مشترک ایمیل شوید

نکات آموزشی، منابع دست نیافتنی و فوت های کوزه گری را از دست ندهید

Invalid email address
تجربه کنید و هر زمان نخواستید اشتراک را بهم بزنید